Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aanbiedingen
A. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en zijn gebaseerd op de eventueel verstrekte gegevens en/of tekeningen.
B. Alle voor bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd. Details dienen niet te worden verstrekt.
C. Al onze aanbiedingen met eventueel bijbehorende tekeningen en/of bijlagen blijven ons eigendom en dienen door de wederpartij aan ons te worden geretourneerd indien geen overeenkomst met ons tot stand komt. 

Artikel 2. Overeenkomsten
A. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke verstrekking van een opdracht door de wederpartij alsmede een schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een opdracht onzerzijds.
B. Orders door vertegenwoordigers en andere tussenpersonen aangenomen, gelden eerst als door ons aangenomen zodra zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
C. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 3. Afwijkingen en wijziging
A. Door de wederpartij na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven, dan is het risico van fouten in de wijziging voor rekening van de wederpartij.
B. Afbeeldingen, maten en/of aantallen, alsmede verder gespecificeerde omschrijvingen zijn niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar. 
C. Indien door de wederpartij fouten worden gemaakt bij het verstrekken van gegevens, benodigd voor het uitvoeren van een door ons geaccepteerde opdracht, komen hieruit voortvloeiende nadelige gevolgen voor rekening van de wederpartij.
D. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de vóór de wijzigingen overeengekomen levertijd, door ons – buiten onze verantwoordelijkheid – wordt overschreden.

Artikel 4. Aanvang huurperiode
A. De in een overeenkomst genoemde huurperiode neemt een aanvang op de dag waarop de zaken c.q. materialen op de overeengekomen plaats worden afgeleverd en/of in het bezit worden gesteld van de wederpartij. 
B. Bij het retour leveren van de huurzaken zal in verband met breuk en verschillen in aantallen, onze magazijntelling bindend zijn. 

Artikel 5. Annuleringen
Bij annulering tot 2 weken voor leveringsdatum 25% van de totale huurwaarde van het geannuleerde; tot 1 week voor leveringsdatum 50%; tot 2 werkdagen voor leveringsdatum 100%.

Artikel 6. Prijzen
A.1. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren, welke zich na het verstrijken van een periode van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoen, aan de wederpartij door te berekenen. 
A.2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen prijswijzigingen in die kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien.
B. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is ingeval van verhuur in de opgegeven prijzen slechts de huur voor de totaal overeengekomen huurperiode inbegrepen; de transportkosten van en naar de plaats van bestemming alsmede eventuele montage en demontage van het gehuurde zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet in de opgegeven prijs inbegrepen. 
C. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
D. De prijs is exclusief omzetbelasting tenzij nadrukkelijk vermeld. 
E. Alle lasten welke terzake van het gehuurde door de overheid worden opgelegd, zullen niet in de huurprijs zijn inbegrepen en komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7. (Af)levering
A. De door ons opgegeven (af)levertijden zijn steeds vrijblijvend; overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst.
B. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de (af)levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip van (af)levering geldt het moment waarop de zaken ons bedrijf/magazijn verlaten.

Artikel 8. Plaats van aflevering ingeval van verhuur
A. Gehuurde zaken zullen worden opgesteld en/of afgeleverd op de in de overeenkomst genoemde locatie. 
B. Slechts met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming zal deze locatie mogen worden gewijzigd en/of het gehuurde tijdens de overeengekomen huurperiode, worden verplaatst. Schade welke uit een dergelijke verplaatsing voortvloeit, zal altijd, ook al hebben wij hiervoor toestemming gegeven, voor rekening komen van de wederpartij. 
C. De wederpartij is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de afleveringsplaats en voor de geschiktheid. Alle kosten welke gemaakt worden voor eventuele extra voorzieningen,een afleverings- c.q. opstellingsplaats geschikt te maken voor het gehuurde, komen indien vooraf niet anders is overeengekomen, voor rekening van de wederpartij.
D. Indien een overeengekomen standplaats absoluut niet geschikt blijkt te zijn, hebben wij het recht opstelling c.q. (af)levering te weigeren en de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. De door ons al gemaakte kosten alsmede een schadevergoeding wegens winstderving, zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Montage/demontage
A. Indien van toepassing, zal de tijd welke nodig is om een huurzaak te monteren en/of te demonteren, onderdeel uitmaken van de totale huurperiode.
B. Montage en demontage geschied, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, uitsluitend door ons.
C. De aan een dergelijke montage en/of demontage verbonden kosten zullen deel uitmaken van de gesloten overeenkomst, met dien verstande, dat deze kosten geen deel uitmaken van de eigenlijke huurprijs en afzonderlijk aan een wederpartij in rekening zullen worden gebracht.
D. Bij uitloop van een partij worden wachttijden in rekening gebracht van de huurder.

Artikel 10. Transport
A. Voor zover niet anders is overeengekomen, bepalen wij de transportmiddelen en de transportwegen van de verkochte c.q. verhuurde materialen.
B. Tenzij anders overeengekomen, worden vervoerskosten van de verkochte c.q. verhuurde materialen aan de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 11. Schoonmaakosten
De huurder dient het gehuurde schoon en droog te retourneren. Indien de huurgoederen nat, vuil of onvoldoende gereinigd retour komen worden schoonmaakkosten doorberekend.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
A. Wij blijven eigenaar van alle door ons verhuurde zaken. Voor alle door ons verkochte zaken blijven wij eigenaar tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie terzake de door ons overeenkomst geleverde of te leveren zaken of terzake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.
B. De wederpartij is voor de volledige betaling niet bevoegd de door haar gekochte zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. 
C. Indien de wederpartij de door ons geleverde zaken vervreemdt, draagt zij ons al nu de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden. Wij kunnen verlangen dat de wederpartij de overdracht aan haar afnemers meedeelt en ons alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor de effectuering van onze rechten.
E. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance, aanvraag van surseance, faillissement, aanvraag van faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de huur c.q. koopovereenkomst of een gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het verhuurde of mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch verminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij op de wederpartij hebben onmiddellijk opeisbaar.
F. Indien wij een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.

Artikel 13. Aansprakelijkheid tijdens de huurperiode
A. Onverminderd het bepaalde is de wederpartij vanaf het moment, dat het gehuurde aan de wederpartij ter beschikking is gesteld, is deze aansprakelijk voor het gehuurde. Schades ontstaan aan het gehuurde gedurende de huurperiode komen dan ook voor rekening van de wederpartij.
B. De wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat gedurende de gehele huurperiode voldoende toezicht aanwezig is ter voorkoming van schade aan het verhuurde.
C. Indien door ons eventuele onderhouds- en c.q. gebruiksinstructies worden verstrekt, dienen deze door de wederpartij nauwkeurig te worden opgevolgd.
D. De wederpartij is verplicht eventuele gebreken direct aan ons te melden.
E. Indien het nodig blijkt dat reparaties aan het gehuurde moeten worden verricht na het retour ontvangen daarvoor door ons, zullen deze, indien blijkt dat de oorzaak gezocht moet worden in bijvoorbeeld onzorgvuldig gebruik en/of het niet nakomen van de door ons verstrekte gebruiksinstructies, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
F. Bij manco’s of niet repareerbare schades aan huurgoederen wordt de vervangingswaarde bij de wederpartij in rekening gebracht.
G. Wij hebben het recht indien wij een dergelijke zaak nodig achten, controle uit te oefenen op het juiste gebruik van het gehuurde.

Artikel 14. Gebruik
Wederpartij zal het gehuurde in overeenstemming met de bestemming hiervan gebruiken of doen gebruiken. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van ons het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of af te staan.

Artikel 15. Vergunningen
A. Indien voor plaatsing van een gehuurde zaak een door de plaatselijke overheid af te geven vergunning is vereist, zal de wederpartij er voor zorg dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de eventuele montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt.
B. Schade vallende aan onze zijde welke zijn oorzaak vindt in het niet aanwezig zijn van de vereiste vergunningen, komen voor rekening van de wederpartij.
C. Voorts zullen wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het niet nakomen van enige ter plaatse geldende bepaling.

Artikel 16. Verzekering
A. Indien bij verhuur van enige zaak risico’s aanwezig zijn dat derden schadeclaims kunnen opwerpen wegens wettelijke aansprakelijkheid, dient de wederpartij voordat het gehuurde in gebruik wordt genomen, zich hiertegen te verzekeren.
B. Bij het ontbreken van een dergelijke verzekering zullen zij nimmer voor schade inzake wettelijke aansprakelijkheid kunnen worden aangesproken en dient de wederpartij ons hiervoor te vrijwaren, onverminderd het bepaalde in artikel 16.

Artikel 17. Vrijwaring
De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten, waarvoor wij door derden mochten worden aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door ons.

Artikel 18. Betaling
A. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van onze facturen binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

Artikel 19. Kosten
A. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke wij moeten maken in verband met niet-nakoming/tekortkoming van de wederpartij zijn voor haar rekening.
B. Ingeval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,00 bedragen.